سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
ستاد منطقه 2 سازمان تبليغات قم 
محقق 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه فرهنگي - اجتماعي برهان 
پژوهشگر 
 
 
تحقيق 
همکاری 
معاونت پرورشي آموزش وپرورش چهارمحال 
پژوهشگر 
 
 
تحقيق 
همکاری 
مركز تحقيقات معلمان اصفهان 
پژوهشگر 
 
 
تحقيق