مشخصات فردی و زندگینامه
نام:غلامرضا
نام خانوادگی:گلی زواره
نخصص ها:فقه و اصول ، جامعه شناسی