تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1363 
جغرافیا-جغرافیای انسانی 
دانشگاه اصفهان 
0.00 
سطح 1 
 
 
 
0.00